Kvalifikovaný elektronický podpis

nfqes badge

Kvalifikovaný elektronický podpis je v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. zdokonalený elektronický podpis, ktorý je vyhotovený s použitím kvalifikovaného zariadenia a založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy.

Vďaka kvalifikovanému elektronickému podpisu je možné elektronicky realizovať právne úkony, ktoré klasicky vyžadujú písomnú formu. Kvalifikovaný elektronický podpis teda v tomto prípade nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu.

Kvalifikovaný elektronický podpis elektronického dokumentu zabezpečuje:

  • autenticitu – možno jednoznačne overiť identitu subjektu, ktorý podpis vytvoril,
  • integritu – možno preukázať, že po podpísaní dokumentu nedošlo k žiadnej úmyselnej alebo neúmyselnej zmene obsahu dokumentu, aký bol v čase jeho podpisovania,
  • nepopierateľnosť – autor nemôže tvrdiť, že nevyhotovil daný podpis elektronického dokumentu

Využitie kvalifikovaného elektronického podpisu je naozaj široké. Je možné ho využiť napríklad pri komunikácii s orgánmi verejnej moci, pri službách obchodného alebo živnostenského registra, pri komunikácii s finančnou správou SR, súdmi a pod.

Pre vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu musí byť k dispozícii:

  • elektronický dokument,
  • súkromný kľúč uložený na bezpečnom zariadení,
  • verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču, na ktorý bol vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou kvalifikovaný certifikát,
  • prostriedok na vyhotovenie elektronického podpisu certifikovaný NBÚ SR.
Kvalifikovaný elektronický podpis